top of page

O projektu

Q-OSTEOPOROSIS.png
1.     Cíl projektu 

Cílem programu je: Zajištění komplexní péče pro pacienty v riziku potenciálních osteoporotických zlomenin (POZ) dle doporučených postupů a poznatků vědy, která bude pro zdravotní systém predikovatelná z pohledu přínosů, nákladů a dlouhodobé finanční udržitelnosti, což by v dlouhodobém horizontu mělo vést ke snížení výskytu osteoporotických zlomenin.

2.     Popis projektu 

Poskytovatelé v odbornosti 101 (INTERNA) budou u pacientů ve zvýšeném riziku vzniku potenciálních osteoporotických zlomenin (POZ) provádět vyšetření směřující k potvrzení/vyvrácení diagnózy osteoporózy (MKN-10 M80.X a M81.X). Za rizikové jsou považovány celkem tři skupiny pacientů:

  • 1.SKUPINA: pacienti s potenciálními osteoporotickými zlomeninami (POZ) v anamnéze

  • 2.SKUPINA: pacienti s onemocněním spojeným s rizikem POZ a/nebo užívající léčbu, která zvyšuje riziko POZ

  • 3.SKUPINA: ženy ve věku 55+ a muži ve věku 60+

U pacientů spadajících do některé z rizikových skupin bude ošetřující lékař provádět předem daný set vyšetření:

  • Pacienti v 1.SKUPINĚ budou odesláni hned na vyšetření DXA (Densitometrie dvoufotonová, kód výkonu 89312).

  • S pacienty ve 2.SKUPINĚ a 3.SKUPINĚ, vyplní ambulantní internista nejprve dotazník FRAX a podle získaného skóre odešle pacienta k vyšetření DXA.

 

Pokud DXA potvrdí osteoporotické změny, provedou se předem daná laboratorní vyšetření. Následně ošetřující ambulantní internista provede zhodnocení stavu pacienta, dispenzarizuje ho a zahájí léčbu, pokud k ní bude pacient na základě provedených vyšetření indikován.

 

Podrobně je průchod pacienta systémem graficky znázorněn na následujícím obrázku:

OSTEO_VYSETRENI.png

Celý proces projektu Q-OSTEOPORÓZA je znázorněn graficky na následujícím obrázku:

FLOW-OSTEO.png
bottom of page