top of page

Proč se zapojit?

Pro dosažení cíle projektu Q-OSTEOPORÓZA, kterým je snaha o maximální možné snížení výskytu osteoporotických zlomenin a s tím spojené zvýšení kvality života, je důležité, abyste léčbu absolvoval(a) pod vedením jednoho, vámi vybraného internisty.

 

Frekvenci a obsah jednotlivých kontrol určí váš ošetřující lékař a hlavní rozdíly oproti běžné praxi budou tři:

 

  1. Váš lékař AKTIVNĚ vyhodnotí, zda patříte do skupiny se zvýšeným rizikem osteoporotických zlomenin a pokud ano, nabídne vám zajištění potřebných vyšetření a na základě výsledků případně zahájí a povede léčbu, která bude vedena s ohledem na doporučené postupy a dostupné terapeutické možnosti.

  2. Budete mít jednoho lékaře, který s vámi bude vaše onemocnění komplexně řešit.

  3. Díky zapojení do projektu se stanete z „běžného“ pacienta „informovaným“ pacientem, kdy budete mít přístup k uceleným informacím o svém onemocnění.

Pacienti: Proč se zapojit
Pacienti: Co mě čeká

Co mě čeká?

V rámci projektu Q-OSTEOPORÓZA je kladen důraz na dodržování doporučených postupů a kvalitu a komplexnost péče s cílem minimalizovat výskyt osteoporotických zlomenin u rizikových skupin pacientů, kterými jsou:

 

  • 1.SKUPINA: pacienti s potenciálními osteoporotickými zlomeninami (POZ) v anamnéze

  • 2.SKUPINA: pacienti s onemocněním spojeným s rizikem POZ a/nebo užívající léčbu, která zvyšuje riziko POZ

  • 3.SKUPINA: ženy ve věku 55+ a muži ve věku 60+

 

Vzhledem k tomu, že dnes prakticky neexistují informace o rozsahu a kvalitě péče o pacienty s rizikem osteoporotických zlomenin, rozhodla se Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) společně s ambulantními internisty, reprezentovanými SAI - sdružením ambulantních internistů, a se Společností pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, nejprve popsat a vyhodnotit stávající stav a následně zavést změny, které povedou ke zvýšení kvality péče o tyto pacienty. Tento benefit v současné době nabízí svým pojištěncům pouze ČPZP.

 

Pokud jste pojištěncem ČPZP a víte/ myslíte si, že patříte do některé z výše uvedených rizikových skupin, máte možnost se aktivně zapojit do zkvalitňování zdravotní péče o VÁS. Stačí jen jediné, požádat vašeho ošetřujícího lékaře – internistu o zařazení do projektu Q-OSTEOPORÓZA. Následně od lékaře obdržíte informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude třeba podepsat. Ačkoli veškerá data o vás budou předávána v anonymizované podobě je, z právních i etických důvodů nezbytné, abyste byli o jejich rozsahu a zpracování plně předem informováni.

Pacienti: Co mám dělat

Co mám dělat, když chci

do projektu?

Pokud jste pojištěncem ČPZP a víte nebo si myslíte, že patříte do některé z rizikových skupin se zvýšeným rizikem osteoporotických zlomenin, stačí jediné, požádat vašeho internistu o zařazení do projektu Q-OSTEOPORÓZA. Následně od lékaře obdržíte informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude třeba podepsat. Ačkoli veškerá data o vás budou předávána v anonymizované podobě, je z právních i etických důvodů nezbytné, abyste byli o jejich rozsahu a zpracování plně předem informováni.

Pokud jste pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, ale máte o zapojení do projektu zájem, napište nám ZDE.

Pacienti: Kdo a co bude zpracovávat

Kdo, jak a jaká data bude zpracovávat?

Zpracovatelem dat je společnost OAKS Consulting s.r.o., která má uzavřenou smlouvu s ČPZP, jednotlivými ambulantními internisty, zapojenými do projektu a s odbornými garanty projektu, kterými jsou SAI - sdružení ambulantních internistů a Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP​.

 

Veškerá data o vás budou zpracovávána v anonymizované podobě. Aby je mohl váš ošetřující lékař předat, musí mít od vás podepsaný informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Při každé návštěvě váš ošetřující lékař vykáže SIGNÁLNÍ KÓD 99101 spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou M80 nebo M81. Tím bude zřejmé, že jste byl(a) zařazen(a) do sledování v rámci projektu Q-OSTEOPORÓZA. Dále lékař dle zvyklostí vykáže všechny související výkony a případně vydá recept. Toto vše zapisuje do svého ambulantního software, jako při běžné návštěvě.

 

Do samostatné web APLIKACE pak lékař ručně zadá váš věk, váhu, potenciální osteoporotické zlomeniny v anamnéze, onemocnění a/nebo užívání léků indukujících osteoporózu, hodnotu FRAX a výsledek vyšetření DXA (výkon 89312, densitometrie dvoufotonová).

bottom of page